רכישת מקומות קבורה

רכישת מקומות קבורה

כל תושב ירושלים או תושב חו"ל שנפטר בירושלים זכאי להיקבר בחלקות קבורה של חברה קדישא ספרדית בהר המנוחות ללא תשלום בקבורת סנהדרין או בקבר בחלקה משפחתית כאשר בן זוג או בן משפחה רוכש את החלקה העליונה באותו הקבר.
תושב ישראל שקנה חלקה ומקום מגוריו הפסיק להיות ישראל, עליו לשלם הוצאות קבורה, לוויה, העברה כמפורט במחירוני החברה.
מכירת קברים לתושבי חו"ל רק בחלקות המוגדרות על ידי ביטוח לאומי כפטורות או סגורות. 
למידע נוסף על סוגי הקבורה לחץ כאן
למחירון השירותים על פי ביטוח לאומי לחץ כאן
קבורת סנהדרין
 • תושב ירושלים – ללא תשלום
 • בן זוג – 9,222 ₪
 • בן משפחה – 11,392 ₪
 • לבן זוג או בן משפחה, לתושב מחוץ לירושלים – 14,985

חלקה משפחתית מכפלה

עבור נפטר תושב ירושלים או תושב חו"ל שנפטר בירושלים הקבורה בחינם

עבור החלקה העליונה באותו הקבר לבן הזוג או לבן משפחה ע"פ התעריף כדלקמן:

 • לבן זוג תושב ירושלים 9,202 ₪ + 400 ש"ח עבור חפירה
 • לבן זוג שאינו תושב ירושלים 14,493 ₪
 • תוספת חפירה 400 ₪

 קבורת על

במקרים מיוחדים ניתן לבצע קבורת על. על חלקת הקבר קיימת ובתנאים הבאים:

 • בבדיקה שערכו עובדי החברה מתברר כי ניתן לבצע קבר על.
 • הזמן הנחוץ לביצוע קבר על לקבורת נפטר מספיק.
 • יש אישור של כל בני המשפחה של הנפטר הקבור בקבר הקיים לבצע קבורת על

מחירי קבורת על לנפטרים

 • נפטר תושב ירושלים – 1,800 ₪
 • נפטר תושב חו"ל 45,000 ₪, כולל העברות ואגרות.

רכישת קבר בחיים וקבורת על

במקרים של רכישת חלקת קבר בקבורת על

 • לתושב ירושלים –  11,492 ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 14,493 ₪
 • תושב חו"ל – 45,000 ₪ לא כולל העברות.

רכישת קבר בחיים חלקות ביטוח לאומי

חלקות בודדות

 • תושב ירושלים –  14,369 ₪
 • תושב מחוץ ירושלים –  18,679 ₪

 חלקות מכפלה משפחתיות

 • תושב ירושלים  – 11,492 ₪
 • קבר זוגי –  23,056  ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 14,410 ₪
 • בן זוג – 11,528

קבר סנהדרין

 • תושב ירושלים – 11,492 ₪
 • תושב ירושלים כשבן זוג קבור באותה חלקה – 9,202 ש"ח 
 • תושב חוץ לירושלים – 14,493 ₪

רכישה של קברים חריגים

חברה קדישא ספרדית הקצתה, במסגרת הסכם עם המוסד לביטוח לאומי מס' חלקות חריגות, אשר יש אפשרות למכירת קברים רק ביום הפטירה.

מחירון חלקות חריגות וסגורות

גבעת שאול
 • תלפיות: 75,000  ₪
 • שמחיוף: 100,000 ₪
 • דרום 35 / 7 א' :  120,000 ₪
 • תמיר 15 חלקים 31-36:  75,000 ₪
 • שאר קברים החריגים בגבעת שאול: 75,000 ₪ 
 • גוש 30/31:  45,000 ₪
 • גוש 43/45:  25,000 ₪ 

הר הזיתים

 • חלקת חסידים ( אור החיים, אבוחצירה, הרש"ש) 150,000 ₪
 • חלקת צור:  60,000 ₪
 • חלקת ראס אל עמוד:    40,000- 60,000 ₪
 • חלקת נביאים:  120,000 ₪
 • שאר חסידים:  110,000 ₪    

 מחירון לתושבי חו"ל

 גבעת שאול:

 מרכז, תמיר א' – ב'

 הר הזיתים:

חלקת חסידים (אור החיים, אבוחצירה, מול הרש"ש) המכירה בחלקות אלו תתאפשר רק בקבורה משפחתית.

 •  מחיר הקבר 55,000 ₪  + קבורה, לוויה, טהרה, חפירת קבר  20,000 ₪ העברה 8,240 ₪

 שאר החלקות (קבורת שדה) בגבעת שאול או הר הזיתים:

 • מחיר לחלקה 93,670 ₪ + העברה אגרה ורישיון 8,200 ₪
 • אולם, הספד, טקס, טהרה, תכריכים, קבורה 20,000 ₪
 • הר תמיר 15-16 – קבורת סנהדרין 25,000 ₪
 • דרום (30/31, 44/45) – 30,000 ש"ח  + 8,200 ₪ 20,000 ₪  2 X

 תעריפי שירותי קבורה

 •  שימוש בבית הלוויות ללא שירות טהרה, מקסימום 60 דקות – 3,000 ₪.
 • שימוש בבית הלוויות הכולל טהרה, תכריכים והעברה בעיר, מקסימום 90 דקות 6,000 ₪.
 • קבורה לנפטר בירושלים הכוללת העברה, פתיחה וחפירת קבר, תכריכים, טהרה, לוויה, בית לוויות, צוות, וקבורה – 20,000 ₪.
 • העברת נפטר מנתב"ג– 8,240 ₪.
 • תכריכי פשתן 275 ₪.
 • שמירה בקירור 356 ₪ ליום.
 • סטייה ממסלול עד שעה 941 ₪, כל חצי שעה נוספת 471 ₪.
התשלום חייב להתבצע מראש: ללא תשלום מראש לא ניתן לבצע כל שירות.

נוהל מתן הנחות במכירת שטרי שמירת קבר בחיים בחלקות סגורות  ומכירת שטרי קבר בחלקות חריגות:

 

נוהל זה מתייחס אך ורק למתן הנחות במכירת שטרי שמירת קברים בחיים בחלקות סגורות, ולמכירת קברים בחלקות חריגות .

 

הנחה ע"י האחראי למכירת שטרי שמירת קברים בחיים בחלקות סגורות

 

 • האחראי על מכירת שטרי שמירת קברים בחיים רשאי לתת הנחה, לפי שיקול דעתו, של עד 10% ממחיר השטר, וזאת באישור הסמנכ"ל.
 • הסמנכ"ל רשאי להגדיל את ההנחה עד ל-20% מטעמים שיירשמו על ידו.

 

 

כל הנחה מעבר ל-20% ממחיר שטר שמירת קבר בחיים טעונה אישור של וועדת ההנחות כמפורט להלן.

 

ועדת הנחות

 

 • ועדת הנחות תהיה מורכבת מיו"ר ההנהלה המכהן של ח"ק, אשר ישמש גם כיו"ר הוועדה, ומשני חברים נוספים שייקבעו על ידי הנהלת העמותה.
 • החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות החברים בה.
 • הוועדה תנהל פרוטוקולים מישיבותיה, אשר ייחתמו על ידי יו"ר הועדה וחבר ועדה אחד נוסף.
 • זימון הוועדה לישיבות ייעשה על ידי יו"ר הוועדה.

 

 

 בקשה למתן הנחה

 

 • מי שמבקש לקבל הנחה ברכישת שטר שמירת קבר בחיים, יגיש למשרדי העמותה בקשה לרכישת הקבר על גבי הטופס המקובל לעניין זה בח"ק. לבקשה יצרף הפונה מכתב בו יפרט את כל הנימוקים המצדיקים לדעתו מתן הנחה ברכישת הקבר בחיים. למכתב יצרף הפונה את כל האסמכתאות התומכות את נימוקיו, כגון אישורים רפואיים, תלושי שכר וכל כיוצא באלו.
 • הבקשה יחד עם מכתב הפניה תועבר ליו"ר הוועדה, ויו"ר הוועדה ידאג לזמן את חברי הוועדה על מנת לדון בה.

 

מתן הנחות

 

 • שיקול דעתה של הוועדה במתן הנחות אינו מוגבל.
 • הנחות יינתנו רק במקרים חריגים, ולא כדבר שבשגרה.
 • במסגרת שיקוליה אם לתת  הנחה לפונה, תבדוק הוועדה בעיקר את מצבו הסוציו-אקונומי של הפונה, אך היא רשאית להביא במסגרת שיקוליה, גם שיקולים אחרים כמו מיקום החלקה בה מבוקש הקבר, מיקום הקבר בחלקה, מספר הקברים הפנויים בחלקה והדרישה לקברים בה.
 • לא תינתן הנחה במכירת שטרי שמירת קברים בחיים לקרובי משפחה של חברי הוועדה, חברי ההנהלה וחברי וועדת ביקורת של ח"ק.
 • הנחה לקרוב משפחה של חבר העמותה, או עובד העמותה דרושה, בנוסף להחלטת וועדת ההנחות, אישור של הנהלת ח"ק.

 

 

ביצוע

 

 • הוחלט על מתן הנחה כמפורט בס' 4 לעיל, תועבר הבקשה בצירוף אישורים בכתב על מתן ההנחה ושיעורה מאת הגורמים המוסמכים כאמור בס' 4 לעיל להמשך טיפולו של מי שעוסק במכירת שטרי שמירת קברים בחיים.
 • מתן הנחות במכירת קברים בחלקות חריגות
 • דיון בבקשה למתן הנחה במכירת קבר חריג, העולה על 20% ממחיר הקבר, יעשה רק לאחר  שמחיר הקבר שולם במלואו.
 • דיון בבקשה כזו ייעשה בהתאם לסעיפים 3-4 לנוהל זה.
 • החליטה ועדת ההנחות להיעתר לבקשה, תורה להחזיר למי ששילם עבור הקבר החריג את ההפרש בין מה ששילם לבין מחיר הקבר כפי שנקבע לאחר ההנחה.
 • למען הסר ספק, נוהל זה לא חל על מכירת שטרי שמירת קבר בחיים לפי חוק שרותי הדת היהודיים, ועל חלקות פטורות. 

 

 

שאלות ותשובות

בשעת פטירה מה נוסח ברכת הקריעה ובאיזה הקשר מברכים אותה? בעת הקריעה מברכים "ברוך דיין האמת", ואפילו הוא אונן, כי זוהי ברכה על שמועה רעה,

קרא עוד »
בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא
הגדל פונט
ניגודיות