רכישת מקומות קבורה

רכישת מקומות קבורה

כל תושב ירושלים או תושב חו”ל שנפטר בירושלים זכאי להיקבר בחלקות קבורה של חברה קדישא ספרדית בהר המנוחות ללא תשלום בקבורת סנהדרין או בקבר בחלקה משפחתית כאשר בן זוג או בן משפחה רוכש את החלקה העליונה באותו הקבר.
תושב ישראל שקנה חלקה ומקום מגוריו הפסיק להיות ישראל, עליו לשלם הוצאות קבורה, לוויה, העברה כמפורט במחירוני החברה.
מכירת קברים לתושבי חו”ל רק בחלקות המוגדרות על ידי ביטוח לאומי כפטורות או סגורות. 
למידע נוסף על סוגי הקבורה לחץ כאן
למחירון השירותים על פי ביטוח לאומי לחץ כאן
קבורת סנהדרין
 • תושב ירושלים – ללא תשלום
 • רכישה לבן זוג – 9,202 ₪
 • רכישה לבן משפחה – 10,777 ₪
 • רכישה לבן זוג או בן משפחה, לתושב מחוץ לירושלים – 14,493

חלקה משפחתית מכפלה

עבור נפטר תושב ירושלים או תושב חו”ל שנפטר בירושלים הקבורה בחינם

מחירי רכישה עבור החלקה העליונה באותו הקבר לבן הזוג או לבן משפחה ע”פ התעריף כדלקמן:

 • לבן זוג תושב ירושלים 9,416 ₪.
 • לבן זוג שאינו תושב ירושלים 15,302 ₪.
 • תוספת חפירה 400 ₪ בגין כל רכישה.

 קבורת על

במקרים מיוחדים ניתן לבצע קבורת על. על חלקת הקבר קיימת ובתנאים הבאים:

 • בבדיקה שערכו עובדי החברה מתברר כי ניתן לבצע קבר על.
 • הזמן הנחוץ לביצוע קבר על לקבורת נפטר מספיק.
 • יש אישור של כל בני המשפחה של הנפטר הקבור בקבר הקיים לבצע קבורת על

מחירי קבורת על לנפטרים

 • תושב ירושלים – 1,800 ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 15,302 ש”ח 
 • תושב חו”ל 45,000 ₪, כולל העברות ואגרות.

רכישת קבר בחיים בקבורת על

במקרים של רכישת חלקת קבר בקבורת על

 • לתושב ירושלים –  11,771 ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 15,302 ₪
 • תושב חו”ל – 45,000 ₪ לא כולל העברות.

רכישת קבר בחיים חלקות ביטוח לאומי

חלקות בודדות

 • תושב ירושלים –  14,714 ₪
 • תושב מחוץ ירושלים –  19,128 ₪

 חלקות מכפלה משפחתיות

 • תושב ירושלים  –  11,771\23,542 ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 30,604\15,302 ₪

קבר סנהדרין

 • תושב ירושלים – 10,777 ₪
 • תושב חוץ לירושלים – 14,493 ₪

רכישה של קברים חריגים

חברה קדישא ספרדית הקצתה, במסגרת הסכם עם המוסד לביטוח לאומי מס’ חלקות חריגות, אשר יש אפשרות למכירת קברים רק ביום הפטירה.

מחירון חלקות חריגות וסגורות

גבעת שאול
 • סמוך מרכז 180,000 ₪

 • שאר גבעת שאול 100,000 ₪

 • דרום 7 א’ + 35 140,000 ₪
 • דרום 30/31 60,000 ₪
 • דרום 30 ד’ 90,000 ₪
 • דרום 43/45 25,000 ₪
 • שאר דרום 100,000 ₪
 • הר תמיר ג טרסה 2 150,000 ₪
 • הר תמיר ג טרסה 5 130,000 ₪
 • הר תמיר 15 חלקה 31 120,000 ₪
 • הר תמיר 20 160,000 ₪
 • הר תמיר 25 150,000 ₪
 • שאר הר תמיר 100,000 ₪

הר הזיתים

 • חלקת חסידים ( אור החיים, אבוחצירה, הרש”ש) 160,000 ₪
 • חלקת צור:  60,000 ₪
 • חלקת ראס אל עמוד:    75,000 ₪
 • חלקת נביאים:  120,000 ₪
 • שאר חסידים (חלקה 10 חדש):  130,000 ₪    

 מחירון לתושבי חו”ל

 גבעת שאול:

 מרכז, תמיר א’ – ב’, תמיר ג1 – תוספת, דרום 7א, 35ב.

 הר הזיתים:

חלקת חסידים (אור החיים, אבוחצירה, מול הרש”ש) המכירה בחלקות אלו תתאפשר רק בקבורה משפחתית.

 •  מחיר הקבר 117,710 ₪  + 70,000 ₪ דמי העבורות, טהרה, חפירת הקבר, חזנים, מלווים, תכריכים.

 שאר החלקות בגבעת שאול או הר הזיתים:

 • מחיר לחלקה קבורת שדה בודד 73,570 ₪ + 35,000 ₪ הכוללים העברה, אגרות, אולם הספד, חזנים, קברנים, טהרה, תכריכים.
 • מחיר לחלקה קבורת מכפלה לזוג 117,710 ₪ + 70,000 ₪ הכוללים העברה, אגרות, אולם הספד, חזנים, קברנים, טהרה, תכריכים.
 • מקום משפחתי קבורה רוויה לזוג – 90,000 ₪ + 70,000 ש”ח העברות, אגרות, טהרה,  תכריכים, קבורה, פתיחת קבר, חזנים, מלווים וכ”ו
 • מקום בודד רוויה: 50,000 + 35,000 ₪ העברות, אגרות, טהרה,  תכריכים, קבורה, פתיחת קבר, חזנים, מלווים וכ”ו
 • קברי סנהדרין: 18,000 ₪ + 12,000 ₪ העברות, אגרות, טהרה, תכריכים, קבורה, פתיחת קבר, חזנים, מלווים וכ”ו.

 תעריפי שירותי קבורה

 • שימוש בבית הלוויות ללא שירות טהרה, מקסימום 60 דקות – 3,000 ₪.
 • שימוש בבית הלוויות הכולל טהרה, תכריכים והעברה בעיר, מקסימום 90 דקות –6,000 ₪.
 • קבורה לנפטר בירושלים הכוללת העברה, פתיחה וחפירת קבר, דיפון מכסים, פלטות, תכריכים, טהרה, טקס לוויה, חזן, צוות, וקבורה 25,000 ₪.
 • העברת נפטר מנתב”ג + אגרה + רישיון – 10,000 ₪.
 • תכריכי פשתן 275 ₪.
 • שמירה בקירור 356 ₪ ליום.
 • סטייה ממסלול עד שעה 941 ₪, כל חצי שעה נוספת 471 ₪.
 • התשלום חייב להתבצע מראש: ללא תשלום מראש לא ניתן לבצע כל שירות.
 • תושבי ישראל אשר ברשותם שטר שמירה בחיים, ואשר העתיקו את מרכז חייהם לחו”ל חייבים להציג אישור תושבות (בביטוח לאומי ליום הקבורה)
 • למחזיקי אחוזת קבר בחיים אשר אין לו תעודת תושבות, חייב בתשלום העברה וטיפול בקבורה בירושלים.
 • משפחות המעוניינות יכולות לבצע את העברה ע”י גוף חיצוני אך יש לתאם זאת מול המשרד.

נוהל מתן הנחות במכירת שטרי שמירת קבר בחיים בחלקות סגורות  ומכירת שטרי קבר בחלקות חריגות:

 

נוהל זה מתייחס אך ורק למתן הנחות במכירת שטרי שמירת קברים בחיים בחלקות סגורות, ולמכירת קברים בחלקות חריגות .

 

הנחה ע”י האחראי למכירת שטרי שמירת קברים בחיים בחלקות סגורות

 

 • האחראי על מכירת שטרי שמירת קברים בחיים רשאי לתת הנחה, לפי שיקול דעתו, של עד 10% ממחיר השטר, וזאת באישור הסמנכ”ל.
 • הסמנכ”ל רשאי להגדיל את ההנחה עד ל-20% מטעמים שיירשמו על ידו.

 

 

כל הנחה מעבר ל-20% ממחיר שטר שמירת קבר בחיים טעונה אישור של וועדת ההנחות כמפורט להלן.

 

ועדת הנחות

 

 • ועדת הנחות תהיה מורכבת מיו”ר ההנהלה המכהן של ח”ק, אשר ישמש גם כיו”ר הוועדה, ומשני חברים נוספים שייקבעו על ידי הנהלת העמותה.
 • החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות החברים בה.
 • הוועדה תנהל פרוטוקולים מישיבותיה, אשר ייחתמו על ידי יו”ר הועדה וחבר ועדה אחד נוסף.
 • זימון הוועדה לישיבות ייעשה על ידי יו”ר הוועדה.

 

 

 בקשה למתן הנחה

 

 • מי שמבקש לקבל הנחה ברכישת שטר שמירת קבר בחיים, יגיש למשרדי העמותה בקשה לרכישת הקבר על גבי הטופס המקובל לעניין זה בח”ק. לבקשה יצרף הפונה מכתב בו יפרט את כל הנימוקים המצדיקים לדעתו מתן הנחה ברכישת הקבר בחיים. למכתב יצרף הפונה את כל האסמכתאות התומכות את נימוקיו, כגון אישורים רפואיים, תלושי שכר וכל כיוצא באלו.
 • הבקשה יחד עם מכתב הפניה תועבר ליו”ר הוועדה, ויו”ר הוועדה ידאג לזמן את חברי הוועדה על מנת לדון בה.

 

מתן הנחות

 

 • שיקול דעתה של הוועדה במתן הנחות אינו מוגבל.
 • הנחות יינתנו רק במקרים חריגים, ולא כדבר שבשגרה.
 • במסגרת שיקוליה אם לתת  הנחה לפונה, תבדוק הוועדה בעיקר את מצבו הסוציו-אקונומי של הפונה, אך היא רשאית להביא במסגרת שיקוליה, גם שיקולים אחרים כמו מיקום החלקה בה מבוקש הקבר, מיקום הקבר בחלקה, מספר הקברים הפנויים בחלקה והדרישה לקברים בה.
 • לא תינתן הנחה במכירת שטרי שמירת קברים בחיים לקרובי משפחה של חברי הוועדה, חברי ההנהלה וחברי וועדת ביקורת של ח”ק.
 • הנחה לקרוב משפחה של חבר העמותה, או עובד העמותה דרושה, בנוסף להחלטת וועדת ההנחות, אישור של הנהלת ח”ק.

 

 

ביצוע

 

 • הוחלט על מתן הנחה כמפורט בס’ 4 לעיל, תועבר הבקשה בצירוף אישורים בכתב על מתן ההנחה ושיעורה מאת הגורמים המוסמכים כאמור בס’ 4 לעיל להמשך טיפולו של מי שעוסק במכירת שטרי שמירת קברים בחיים.
 • מתן הנחות במכירת קברים בחלקות חריגות
 • דיון בבקשה למתן הנחה במכירת קבר חריג, העולה על 20% ממחיר הקבר, יעשה רק לאחר  שמחיר הקבר שולם במלואו.
 • דיון בבקשה כזו ייעשה בהתאם לסעיפים 3-4 לנוהל זה.
 • החליטה ועדת ההנחות להיעתר לבקשה, תורה להחזיר למי ששילם עבור הקבר החריג את ההפרש בין מה ששילם לבין מחיר הקבר כפי שנקבע לאחר ההנחה.
 • למען הסר ספק, נוהל זה לא חל על מכירת שטרי שמירת קבר בחיים לפי חוק שרותי הדת היהודיים, ועל חלקות פטורות. 

 

 

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא