שירותים הניתנים ללא תשלום

הקצאת מקום קבורה:

 על פי הסדרי הקבורה שנקבעו בחברה קדישא.

הכולל את טקס הטהרה ולבשה בתכריכים רגילים.

 חפירת הקבר וקביעת שלט זמני על הקבר.

שירותים הניתנים בזמן הלוויה:

טקס קבורה בהשתתפות של חזן וצוות קבורה (בין 2 משתתפים
לפחות).

 העברת הנפטר ממקום הפטירה למקום הקבורה:

 בתחום הרשות המקומית שבה היא פועלת ובשעות העבודה המקובלות

(העברה מעבר לשעות העבודה תהיה כרוכה בתשלום), וכן העברה מבית חולים הנמצא מחוץ
לתחום הרשות המקומית, בתנאי זהו בית החולים הקרוב ביותר הנותן שירותים רפואיים
לתושבי הרשות שבה התגורר הנפטר.

 לשם הסדרת מועד הלוויה  על המשפחה או נציג מטעמה לגשת למשרדי החברה

קדישא עם מסמכים הבאים:

 תעודת פטירה, תעודת זהות של הנפטר כולל הספח, רשיון קבורה,

במידה והנפטר החזיק בתעודת שמירת אחוזה בחיים של החברה קדישא ספרדית יש להביא
תעודה מקורית של שמירת מקום הקבר, כאשר נפטר לאחר שעות העבודה של המשרד, יש להכין
את מסמכים המתוארים לעיל ולהתקשר לטלפון 052-6678622 לצורך תיאום וקבלת הנחיות
לקביעת מועד לוויה.

בשעתכם הקשה, אתם לא לבד
שירותי חברה קדישא